ปลาสลิดแบบข้อมูลประกอบผลิตภัณฑ์
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ ปลาสลิดหอมบางบ่อ

 • ประวัติความเป็นมา
       
  ปลาสลิดหรือปลาใบไม้ เป็นปลาน้ำจืดในภาคพื้นเอเซีย พบมากแถบประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม
  มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา และฟิลิปินส์ สำหรับประเทศไทยปลาสลิดซึ่งเป็นปลาพื้นบ้านของประเทศไทย มีแหล่งกำเนิดอยู่ในที่ลุ่มภาคกลาง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ‘’ TRICHOGASTER PECTRALIS ’’ นิยมเลี้ยงกันมากในแถบบริเวณภาคกลางของประเทศไทย โดยจะเลี้ยงอยู่ในนาข้าว คนเลี้ยงปลาสลิด เรียกว่า ‘’ ชาวนาปลาสลิด ‘’ และบ่อเลี้ยงปลาสลิด เรียกว่า แปลงนาปลาสลิด หรือล้อมปลาสลิด ‘’ ซึ่งมีกรมประมงเป็นผู้ส่งเสริมการเลี้ยงปลาสลิดดังกล่าว สำหรับแหล่งปลาสลิดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี มีรสชาดดี เนื้ออร่อย กลิ่นหอม คือปลาสลิดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป เนื่องจากผู้เลี้ยงปลาสลิดในอำเภอบางบ่อ เป็นผู้แปรรูปปลาสลิดสดเป็นปลาสลิดหอม จากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีจังหวัดไหนผลิตปลาสลิดหอมได้รสชาดดี เหมือนกับปลาสลิดหอมของอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

3. กระบวนการ / ขั้นตอนการผลิต
          
นำปลาสลิดมาขอดเกล็ดตัดหัวนำไส้ภายในออกเมื่อได้จำนวนที่ต้องการแล้วนำเกลือซึ่งเราได้ทำการป่นแล้ว
           นำเกลือมาเขย่ารวมกับปลาสลิดจนเกลือละลายเข้าไปในเนื้อปลาแล้วหมักไว้ 1 วัน พอรุ่งขึ้นก็นำออกมาล้างด้วยการเขย่ากับน้ำสะอาด
           แล้วนำมาผึ่งแดด 2 แดด แล้วจะได้ปลาสลิดรสชาดดี หอมอร่อย

 • จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
             มีกลิ่นหอมรสชาดดีอร่อย ไม่มีคลอเรสเตอรอล
 • ปริมาณการผลิตและราคา
             ปริมาณการผลิตจะผลิตครั้งละประมาณ 500 – 1,000 กิโลกรัม ราคาซื้อจากปากบ่อปลาสลิดสด 8 ตัว ต่อ 1 กิโลกรัม ราคาขายกิโลกรัมละ 250 – 300 บาท ( ปลาสลิด 3 กิโลกรัม เมื่อทำปลาแห้งจะได้ 1 กิโลกรัม )
 • สถานที่จำหน่าย
             จำหน่ายที่สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และตามหน่ายงานต่าง ๆ ที่ ทางราชการแจ้งมา
 • สนใจสั่งซื้อหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด 86 / 17 – 20 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
  โทร. 0 - 2708 - 3601 , โทรสาร 0 - 2708 – 3600

 


           ปลาสลิดหรือปลาใบไม้เป็นปลาไทยแท้ มีแหล่งกำเนิดอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่ม ภาคกลาง ที่มีพบอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเช่น มาเลเชีย สิงคโปร์ อินโดนีเชีย ปากีสถาน อินเดีย และศรีลังกานั้น โดยได้รับพันธุ์ปลาสลิดจากประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณ

Text Box: แหล่งผลิตที่สำคัญสำคัญ
           บริเวณที่เลี้ยงกันเป็นล่ำเป็นสัน ได้แก่ เขตจังหวัดสมุทรปราการ บางส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา และบางส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีผลผลิตปลาสลิดจากบริเวณนี้หลายหมื่นตัน

อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้แก่พื้นที่บริเวณตำบลแพรกษาทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลท้ายบ้าน ตำบลบางปู ตำบลบางปูใหม่

อำเภอบางพลี ได้แก่พื้นที่บริเวณตำบลบางปลาทั้งพื้นที่ และบางส่วนของตำบลบางพลีใหญ่ และตำบลบางแก้ว

อำเภอบางบ่อ ได้แก่ พื้นที่บริเวณตำบลบางเพรียงและตำบลคลองด่าน ตำบลบ้านระกาศ ตำบลเปร็ง กิ่งอำเภอบางเสาธง ได้แก่พื้นที่บางส่วนของตำบลบางเสาธง

           การพัฒนาการเลี้ยงปลาสลิดในเขตอำเภอบางบ่อ ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปแบบที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี พ . ศ . 2508 โดยนำพื้นที่ที่ว่างเปล่ามาเลี้ยงปลาสลิดจนได้รับความ

           นิยมในการเลี้ยงมาจนถึงปัจจุบันนี้ พื้นที่ของบ่อปลาสลิด หรือนาปลาสลิดในจังหวัดสมุทรปราการมีถึง 63,831 ไร่ จำนวนเกษตรกรเพราะเลี้ยงทั้งสิ้น 2,209 ราย จำนวน 2,278 บ่อ


อนึ่ง สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด ในโครงการเริ่มแรกมี จำนวน 40 ราย เนื้อที่ 1,200 ไร่

 

Text Box: ช่วงการเลี้ยงปลาสลิด  
           เนื่องจากการทำนาปลาสลิด ในพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการทำนาปลาแบบดั้งเดิม โดยอาศัยวิธีธรรมชาติ ทั่วไปแล้วจะเริ่มปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ เลี้ยงประมาณ 8 – 10 เดือน จึงจะเจริญเติบโตพอที่จะจับขายได้ ( ในช่วงประมาณเดือนตุลาคม ) ช่วงที่ปลาออกสู่ตลาดมากที่สุดจึงเป็นช่วงประมาณเดือน พฤศจิกายน – มกราคม ของปีถัดไป
           ปัจจุบัน ได้มีการเสนอแนวความคิดในการเลี้ยงปลาสลิดแนวใหม่ โดยอาศัยวิชาการสมัยใหม่เข้ามาช่วยเป็นการช่วย
แก้ปัญหาความไม่แน่นอนของผลผลิต อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ได้ ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตในเรื่องปริมาณพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ด้วย ดังนั้นในพื้นที่นาปลาสลิด 1 แปลง ถ้ามีแปลงเพาะพันธุ์แยกต่างหากจะสามารถวางแผนที่จะฟักปลาได้ถึง 2 ครั้ง ดังนี้
           - เลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ประมาณเดือนมกราคม
           - เริ่มฟักเดือนกุมภาพันธ์
           - เลี้ยงลูกปลาในบ่ออนุบาลประมาณเดือนมีนาคม ในขณะเดียวกันก็เตรียมตากที่ในนาแปลงใหญ่ให้พร้อม และปล่อยลูกปลาลง
           ไปในนาแปลงใหญ่ประมาณเดือนเมษายน

 

 • เลี้ยงปลาในนาแปลงใหญ่จนถึงเดือนพฤศจิกายน แล้วจับปลาขาย ตาก นาเตรียมนา 1 เดือน
 • ปล่อยปลาที่ฟักรอบสองออกแปลงใหญ่ในเดือนสิงหาคม เลี้ยงไปจนจับ ครั้งที่สอง เดือนเมษายน

           อย่างไรก็ตาม เกษตรกรจะสามารถปฏิบัติตามแนวทางการเลี้ยงแบบใหม่นี้ได้จะต้องมีความพร้อมทั้งด้านเงินลงทุน
และขึ้นกับสภาพน้ำในแต่ละพื้นที่ด้วย


 

 

Text Box: ขั้นตอนการเลี้ยงปลาสลิดOval: การเตรียมการในการเลี้ยง

ประกอบด้วย

สภาพน้ำ
           โดยปกติการทำนาปลาสลิดในพื้นที่แถบอำเภอบางบ่อ จะเริ่มในหน้าแล้งวิธีการเลี้ยงปลาสลิด
           การฟักการอนุบาล และการดูแลให้อาหารตั้งแต่ช่วงเริ่มฟักลูกปลา ตลอดไปจนกว่าลูกปลาจะโตจับได้ใช้ระยะเวลาประมาณ 9-10 เดือน ถือเป็นระยะที่มีความสำคัญต่อการลดหรือเพิ่มผลผลิต เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการเลี้ยงแบบดังเดิม ไม่มีการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีพอ จะใช้ปลาที่จับได้ที่ตัวยังไม่โตเต็มที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ โดยไม่ได้คำนึงถึงสายพันธุ์ที่มีสายพันธุ์เดียวกัน เป็นการผสมภายในสายเลือดเดียวกันก็จะเกิดปัญหาตามมา สังเกตได้ชัดคือ ฟักไม่ติดหรือถ้ารอดมาก็ตัวเล็ก เลี้ยงไม่โตเท่าที่ควร และเกิดโรคได้ง่าย เนื่องจากขาดความต้านทานโรค